ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Δημόσιες Συμβάσεις

Παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και αποτελεσματική νομική προστασία αυτών ενώπιον των αναθετουσών αρχών, της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και των αρμοδίων δικαστηρίων για ζητήματα, που ανακύπτουν τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων. Γνωμοδοτική υποστήριξη δημοσίων φορέων και ιδιωτικών στις περιπτώσεις, που αναφύονται ζητήματα ερμηνείας των εθνικών νομοθετικών διατάξεων σε συνδυασμό με τα ισχύοντα στην κοινοτική νομοθεσία.

Find a better way to break through. Innovate boldly, and intelligently, to create and deliver new value.
Find a better way to break through. Innovate boldly, and intelligently, to create and deliver new value.
Find a better way to break through. Innovate boldly, and intelligently, to create and deliver new value.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για οτι αλλο χρειαζεστε επικοινωνηστε και αμεσα θα σας εξυπηρετησουμε
espa banner